Kepurė ir prekybos sistemos kioto protokolas


Nuo  m.

Nuo m. Jokiame kitame regione klimato kaitos padariniai nėra tokie matomi kaip Arkties regione, kuris yra gyvybiškai svarbi ir pažeidžiama planetos aplinkos ir klimato sistemos dalis.

Arkties jūros ledas labai sparčiai tirpsta ir dėl to savaime greitėja pasaulio klimato atšilimas[1], darantis neigiamą poveikį ekosistemoms ir tradiciniams čiabuvių tautų pragyvenimo būdams. Šiame bendrame Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės komunikate pateikiami argumentai už aktyvesnį ES dalyvavimą sprendžiant su Arktimi susijusius klausimus.

Ashton ir Komisijos narės M. Damanaki pasirašytą prašymą suteikti nuolatinio stebėtojo statusą Arkties taryboje ir į m. Ashton vizitą Arkties regione Rovaniemyje, Kirunoje ir Svalbarde.

Komisijai priėmus pirmąjį komunikatą dėl Arkties regiono, ES užėmė svarbiausios Arkties regiono interesų gynėjos pozicijas. Ji didino informuotumą apie savo poveikį Arkties aplinkai ir tiek vietos Arkties regiono gyventojams, tiek ES naudingas tvaraus vystymosi galimybes.

Iš tiesų, sparčiai vykstantys pokyčiai Arkties regione yra tvirtas argumentas ES prisiimti įsipareigojimą saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita. Be to, dėl pokyčių tempo būtina didinti ES investicijas klimato kaitos moksliniams tyrimams Arkties regione, kad būtų pradėti tolesni pasaulinio masto ir regioniniai veiksmai.

Arkties regione užregistruoti kaip šilčiausias laikotarpis. Šaltinis: Arkties regiono stebėjimo ir vertinimo programa, m. Nors tai duos naudos regiono ir pasaulio ekonomikai, netinkamai valdomi pokyčiai taip pat gali neigiamai paveikti pažeidžiamą Arkties aplinką.

Siekiant užtikrinti, kad ekonominėmis galimybėmis būtų naudojamasi nepažeidžiant griežčiausių aplinkos apsaugos standartų ir užtikrinant savitos Arkties regiono aplinkos išsaugojimą, reikės pasitelkti naujas technologijas ir plataus masto žinių bazę. Pavyzdžiui, per Sueco kanalą einančio maršruto Yokohama — Londonas ilgis yra 11 jūrmylės, o vykstant Šiaurės jūros maršrutu atstumas būtų maždaug 7 jūrmylės.

Apie 10 proc. Arkties regiono strateginė svarba nuolat didėja. Regione sėkmingai palaikomas tarptautinis bendradarbiavimas, padedantis regione užtikrinti taiką ir saugumą.

  1. Opcionų prekybos remontas
  2. Akcijų pasirinkimo gidas
  3. Elektros Erdvës Atkelta ið 18 p.
  4. 7 zurnalas by CMGbaltic - Issuu
  5. Последний шифр, введенный в «ТРАНСТЕКСТ»… - Она замолчала.
  6. 2 laikotarpio rsi prekybos strategija
  7. Sąrašas:Lietuvių kalbos/žodžiai/k - Vikižodynas
  8. Prekybinių seifų sistema

Puikus tokio bendradarbiavimo pavyzdys — neseniai Norvegijos Karalystės ir Rusijos Federacijos sudaryta sutartis dėl jūros ribų nustatymo ir bendradarbiavimo Barenco jūros ir Arkties vandenyno regione. Arkties valstybės bendradarbiauja pagal dabartinę tarptautinę teisės sistemą, visų pirma Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją.

Arkties taryba tampa svarbiausia regionine organizacija, kurioje atstovaujama visoms Arkties valstybėms ir čiabuvių tautoms. Europos Sąjungai ribotos akcijų ir akcijų pasirinkimo sandoriai svarbus vaidmuo remti šį sėkmingą bendradarbiavimą ir padėti spręsti šiuo metu regione kylančias problemas.

Plėtodama alternatyvius energijos šaltinius, skatindama veiksmingai naudoti išteklius ir remdama klimato kaitos mokslinius tyrimus, Europos Sąjunga aktyviausiai pasaulyje skatina imtis daugiau tarptautinio masto veiksmų kovojant kepurė ir prekybos sistemos kioto protokolas klimato kaita.

Trys ES valstybės narės ketvirta gali tapti Islandija yra Arkties tarybos narės. Europos Sąjunga yra svarbiausia Arkties regiono išteklių ir prekių rinka. Todėl daugelis jos politikos krypčių ir teisės aktų daro poveikį Arkties suinteresuotiesiems subjektams. Europos Sąjunga nori glaudžiau bendradarbiauti su Arkties regiono partneriais, kad būtų plačiau informuojama apie jiems kylančias problemas ir bendromis jėgomis sprendžiami bendri uždaviniai.

ES įnašas Arkties regione — Kova su klimato kaita.

Naršymo meniu

ES eina teisingu keliu siekdama Kioto protokolo tikslų, teisės aktuose nustatė tikslą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 20 proc. Komisija pirmoji atliko dabartinės ir būsimos ES veiklos poveikio Arkties regione vertinimą, kuriame nustatyta, kad ES daro didelį poveikį Arkties regiono socialiniams bei ekonominiams ir aplinkos apsaugos aspektams.

ES skyrė daugiau kaip 1,14 mlrd. EUR ES priklausančio Arkties regiono ir gretimų teritorijų ekonominiam, socialiniam ir aplinkos potencialui plėtoti.

ES, vykdydama Septintąją bendrąją programą 7BPmaždaug mln. Kadangi beveik 90 proc. ES išorės prekybos srautų vyksta jūra, ES turi didelę patirtį laivybos, laivų statybos, palydovinės navigacijos, paieškos bei gelbėjimo operacijų ir uosto infrastruktūros plėtojimo srityse. Šiame komunikate apžvelgiami nuo m. Laikantis visapusiško požiūrio į Arkties regiono klausimus, šiame naujajame bendrame komunikate pabrėžiama, kad būtina parengti nuoseklų ir kryptingą ES požiūrį į Arkties regioną, kuriuo būtų atsižvelgiama į ES privalumus, skatinamas atsakingas vystymasis ir aktyvesnis dialogas ir bendradarbiavimas su visais Arkties suinteresuotaisiais subjektais.

kepurė ir prekybos sistemos kioto protokolas paaiškinta viršutinė riba ir prekybos sistema

Komisija ir vyriausioji įgaliotinė siūlo toliau plėtoti su Arkties regionu susijusią ES politiką. ES: — rems mokslinius tyrimus ir nukreips žinias, kad būtų sprendžiamos Arkties regiono aplinkos ir klimato kaitos problemos; — veiks atsakingai siekdama užtikrinti, kad Arkties regiono ekonominė plėtra būtų pagrįsta tvariu išteklių naudojimu ir žiniomis apie aplinkos būklę; — sustiprins konstruktyvų bendradarbiavimą ir dialogą su Arkties valstybėmis, čiabuvių tautomis ir kitais partneriais.

Pirmojoje šio bendro komunikato dalyje Komisija ir vyriausioji įgaliotinė pateikia pasiūlymų, kaip ES galėtų konstruktyviai dalyvauti sprendžiant Arkties regiono tvaraus vystymosi klausimą ir skatinant veiksmingą ekosistemos apsaugą.

kepurė ir prekybos sistemos kioto protokolas kaip atsieti kriptografin prekyb

Antrojoje komunikato dalyje atsižvelgiama į Tarybos prašymą imtis tolesnių veiksmų, susijusių su Išvadomis dėl Arkties klausimų[2] ir Europos Parlamento rezoliucija dėl tvarios ES politikos Tolimojoje Šiaurėje[3]. Aptariama regione vykdoma įvairaus pobūdžio ES veikla ir apžvelgiamos m. Išsamesnė informacija apie pažangą, padarytą vykdant šiame komunikate aptariamą politiką, pateikta prie komunikato pridėtuose dviejuose dokumentuose: 1.

Be to, Komisija ir vyriausioji įgaliotinė palaikys plataus masto dialogą ir konsultuosis su Arkties valstybėmis, čiabuvių tautomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais.

kepurė ir prekybos sistemos kioto protokolas jp morgan bitcoin investicijos

Tai padės ES toliau tobulinti politikos poziciją ir užtikrinti, kad ateityje ES vykdomai su Arkties regionu susijusiai politikai pritartų regiono suinteresuotieji subjektai ir ja būtų remiami bendri Arkties valstybių veiksmai.

Komisija ir vyriausioji įgaliotinė nekantriai laukia šio komunikato svarstymo Taryboje ir Europos Parlamente.

Sąrašas:Lietuvių kalbos/žodžiai/k

Problemos sprendimas. Tolesni planai m. Komisija nustatė tris pagrindinius politikos tikslus: — išvien su regiono gyventojais saugoti ir išsaugoti Arktį; — skatinti tvarų išteklių naudojimą; — palaikyti tarptautinį bendradarbiavimą.

kepurė ir prekybos sistemos kioto protokolas martingale strategijos dvejetainiai variantai

ES veiksmai nuo m. Be to, ES vykdoma su Kepurė ir prekybos sistemos kioto protokolas regionu susijusia politika turėtų būti remiamos Arkties valstybių pastangos ir atsižvelgiama į čiabuvių ir vietos bendruomenių poreikius. Todėl šiame dokumente išdėstytus tolesnius planus trumpai galima apibendrinti trimis žodžiais: žinios, atsakomybė ir dalyvavimas. ŽINIOS Esant pavojui, kad planetos temperatūra gali kilti, būtinos tvirtos mokslinės žinios apie klimato kaitos mastą ir greitį Arkties regione ir poveikį kitoms pasaulio dalims.

Tvarus vystymasis Arkties regione itin priklausys nuo nuolatinio žmogaus veiklos poveikio pažeidžiamai regiono aplinkai vertinimo. Todėl imdamasi veiksmų ES remsis žiniomis: bus siekiama gerinti supratimą apie Arkties regioną investuojant į Arkties mokslinius tyrimus, plėtojant Arkties stebėjimą iš kosmoso, remiant informacijos ir stebėjimo tinklus ir kartu kaupiant praktinę patirtį ir technines žinias.

Europos Komisija, siekdama mažinti trumpaamžių atmosferos teršalų kiekį, prisijungė prie Klimato ir švaraus oro koalicijos. Šią iniciatyvą turėtų papildyti būtinos JT pastangos sumažinti pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tokių uždavinių pavyzdžiai: klimato kaita, energijos ir išteklių trūkumas, sveikata ir demografiniai pokyčiai, vandens ir maisto saugumas.

Bus siekiama gauti šiai politikos sričiai aktualių rezultatų, kad būtų priimami pagrįsti ekonominiai ir politiniai sprendimai. EUR yra didesnis, palyginti su ankstesnėmis ES mokslinių tyrimų programomis, ir tai leis ES dar labiau išplėsti su Arkties regionu susijusius mokslinius tyrimus. Be to, Komisija: · toliau bendradarbiaus su kitomis pasaulio dalimis, įskaitant Arkties tarybos narius, siekdama tarptautiniu mastu spręsti ne tik Europos visuomenei kylančias problemas; · stiprins bendradarbiavimą su Arkties regiono partneriais diegiant mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kuri turi būti plėtojama tarptautiniu mastu.

Todėl ES sieks plačiau bendradarbiauti su valstybėmis, kurios vykdo daugiadalykius su Arkties regionu susijusius mokslinius tyrimus, ir diegti mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

Suderinus Arkties mokslinių tyrimų programas, bus gauta daugiau žinių ir tai padės didinti mokslinių tyrimų programų veiksmingumą ir į kurias galėtų investuoti poveikį. Sprendžiant problemas bus tinkamai atsižvelgiama į jų socialinius ir ekonominius aspektus, pvz.

Informacija taip pat bus renkama atliekant veiklos stebėjimą ir priežiūrą, nuotolinę patikrą, mokslinius tyrimus, bendruomenių atliekamą stebėjimą ir kaupiant tradicines žinias. EUR, kad būtų atliktas strateginis Arkties vystymosi poveikio vertinimas. Vykdant projektą taip pat bus atsižvelgiama į m. ES bendradarbiaus su Arkties valstybėmis siekdama stiprinti stebėjimo ir priežiūros pajėgumus, įskaitant palydovų naudojimą. ES palydovinės programos jau duoda didelės naudos regione gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms.

52012JC0019

Nauda bus dar didesnė, kai pagal Globalią aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemą GMES pradės veikti Galileo ir naujieji kontroliniai palydovai. Kontroliniai palydovai leis stebėti jūros ledo storį ir dydį.

Be to, jie galėtų būti naudingi siekiant įgyvendinti naują Arkties tarybos valstybių narių susitarimą dėl paieškos ir gelbėjimo. Jūros dugno žemėlapiai galėtų būti naudingi nustatant saugius transporto maršrutus Arkties vandenyse.

Arkties regione kyla uždavinių, tačiau kartu atsiveria galimybių, kurios turės didelį poveikį būsimoms Europos piliečių kartoms. Spręsti šiuos uždavinius ir naudotis galimybėmis būtina atsakingai. ES mano, kad ji turėtų elgtis atsakingai Arkties regiono atžvilgiu, kepurė ir prekybos sistemos kioto protokolas savo finansavimo programas ir skatindama saugų ir tvarų išteklių valdymą ir naudojimą regione.

Kai kurių programų geografinė taikymo sritis apima ne tik ES valstybes nares, bet ir Grenlandiją, Islandiją, Norvegiją ir Rusijos Federaciją. Bus svarbu užtikrinti, kad ES finansuojamos programos būtų veiksmingos, prieinamos ir atitiktų vietos gyventojų vystymosi poreikius.

Fondo lėšos naudojamos projektams Arkties regiono Barenco jūros teritorijoje finansuoti, pagal kuriuos atliekami aplinkos apsaugos ir branduolinio valymo darbai. Tęsti Archangelsko vandentiekio ir nuotekų valymo projekto, kuriam skirta 8,2 mln. EUR subsidija, darbai. Įgyvendinus projektą sumažės tiesioginių nuotekų ir padidės energijos vartojimo efektyvumas.

Pavyzdžiui, Šiaurės šalyse veikiančios kasybos bendrovės, universitetai ir tyrėjai yra itin svarbūs pagal 7BP vykdomų projektų, pvz. Komisija pateikė Reglamento dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų paieškos, žvalgymo remti prekybos sistemas gavybos saugos pasiūlymą[11].

Palaikant partnerystės ryšius būtų galima sustiprinti dialogą gamtos išteklių klausimais, kad būtų dalijamasi žiniomis ir patirtimi. Pagal ES ir Grenlandijos partnerystę birželio 13 d. Nors artimiausiu metu nenumatoma, kad laivyba Arkties vandenyse būtų galima ištisus metus, ES yra pasirengusi padėti vystyti tvarią laivybą, pavyzdžiui, Šiaurės jūros maršrutu.

Šiuo požiūriu didžiausią susirūpinimą kelia saugumas ir poveikis aplinkai. Komisija ir ES valstybės narės atidžiai stebi jūrų transporto pokyčius Arkties jūroje, įskaitant Šiaurės jūros maršrutu, Šiaurės vakarų jūrų keliu ar apskritai Arkties vandenimis plaukiančių prekinių ir kruizinių laivų eismą ir dažnį, taip pat valstybių, kurioms priklauso Arkties pakrančių teritorijos, praktiką ar reikalavimus, darančius poveikį tarptautinei laivybai.

ES — Komisija ir valstybės narės — pritaria nuomonei, kad TJO turėtų parengti privalomą laivybos poliariniuose vandenyse kodeksą. Pasaulinės navigacinės ir padėties nustatymo sistemos Galileo palydovas, pradėsiantis veikti m.

Arkties regiono jūrų laivybos vertinime. ES stengsis kurti tvirtus ir ilgalaikius partnerystės ryšius su tiekėjais, pavyzdžiui, su Kanada, Norvegija, Rusijos Federacija ir JAV, taip pat su kitais svarbiais partneriais. Atsižvelgdama į Žaliavų strategijos[12] išorės ramsčio prioritetą, ES, siekdama užsitikrinti galimybes gauti žaliavų, su atitinkamomis Arkties valstybėmis toliau aktyviai palaikys su žaliavomis susijusią diplomatiją, t.

Be to, tvarus išteklių valdymas galėtų būti labai naudingas, pavyzdžiui, Barenco jūros regiono socialiniam ir ekonominiam vystymuisi. Tyrimai rodo, kad šis skaičius gali padidėti, nes kylant jūrų temperatūrai žuvų ištekliai gali persikelti šiauriau. ES aktyviai siekia užtikrinti, kad su Arkties valstybėmis būtų bendradarbiaujama tvaraus jūrų crypto android github išteklių valdymo srityje.

ES pritaria, kad Arkties žuvų ištekliai būtų naudojami kepurė ir prekybos sistemos kioto protokolas, remiantis patikimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir nepažeidžiant pakrantės vietos bendruomenių teisių.

Taip ES toliau skatina laikytis atsargaus požiūrio, t. Iš tiesų poreikio bendrai valdyti atviros jūros žuvų išteklius klausimą Komisija iškėlė Šiaurės Atlanto šalių žuvininkystės ministrų konferencijos posėdžiuose. Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos šiuo tikslu iš esmės galėtų išplėsti geografinę veiklos sritį. Turizmas Arktyje, visų pirma kelionės kruiziniais laivais, populiarėja.