PATVIRTINTA
Šiaulių priklausomybės ligų centro 
direktoriaus 2016 m. birželio 27 d.
įsakymu Nr. V-9

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau tekste - Tvarkos aprašas) nustato Šiaulių priklausomybės ligų centre (toliau tekste - Šiaulių PLC) teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir kitų mokamų paslaugų teikimo tvarką.
2. Šiaulių PLC turi teisę pagal šį Tvarkos aprašą teikti mokamas asmens sveikatos priežiūros bei kitas mokamas paslaugas, už kurias jų gavėjai - pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys - turi sumokėti.
3. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, kainas, kainų indeksavimo ir paslaugų teikimo tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Mokamų kitų paslaugų sąrašą ir kainas įsakymu tvirtina Šiaulių PLC direktorius.
4. Šis Tvarkos aprašas ir Šiaulių PLC direktoriaus įsakymu patvirtinti Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir kitų mokamų paslaugų sąrašas ir kainos yra skelbiami viešai Šiaulių PLC stenduose ir Šiaulių PLC interneto svetainėje adresu www.splc.lt.
5. Mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
5.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
5.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau tekste - PSDF) biudžeto lėšų;
5.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
6. Visos Šiaulių PLC ambulatorinės ir stacionarinės anoniminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos. Šiaulių PLC stenduose ir interneto svetainėje adresu www.splc.lt skelbiamas direktoriaus įsakymu patvirtintas Paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašas.
7. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, Šiaulių PLC suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.
8. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik tuo atveju, jeigu užtikrinama, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.
9. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:
9.1. pacientas, neturėdamas asmens sveikatos priežiūros gydytojo specialisto siuntimo, savo iniciatyva kreipiasi dėl specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo;
9.2. pacientas atvykęs į Šiaulių PLC be išankstinės registracijos nori gauti paslaugą nedelsiant, ne eilės tvarka ir Šiaulių PLC turi galimybę suteikti šią paslaugą. Tačiau Šiaulių PLC turi užtikrinti, kad:
- visi į paslaugų laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku;
- pacientas, pageidaujantis gauti paslaugą ne eilės tvarka, bus supažindintas su jo teise ir galimybe paslaugą gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant jam paslaugos suteikimo datą ir laiką.
10. Prieš teikiant pacientui mokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugą Šiaulių PLC gydytojai ar kiti specialistai informuoja apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais, taip pat atvejus, numatytus šiame Tvarkos apraše.
11. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos bendra eilės tvarka. Pacientų eilę veda Šiaulių PLC registratūros darbuotojas.
12. Mokamos paslaugos teikiamos pacientui raštiškai užpildžius Šiaulių PLC direktoriaus įsakymu patvirtintą medicininių dokumentų įdėtinį lapą „Prašymas dėl mokamų paslaugų teikimo". Šis prašymas įklijuojamas į Asmens sveikatos istoriją (forma Nr.025/a) arba Gydymo stacionare ligos istoriją (forma Nr.003/a).
13. Pacientai arba jo šeimos nariai sumoka už mokamas paslaugas Šiaulių PLC registratūroje. Apmokėjus paslaugą mokėtojui įteikiamas paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas arba sąskaita faktūra).
14. Jei mokamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu dėl ūmių somatinių ar psichikos sutrikimų pacientas perkeliamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar kitaip nutraukiamas stacionarinis gydymas, Šiaulių PLC administracija vadovaudamasi paciento prašymu grąžina įmokėtus už mokamas paslaugas pinigus arba suderina pakartotinį gydymą. Jei stacionarinis gydymas nutraukiamas paciento noru, pinigai už mokamas paslaugas negrąžinami.

____________

  

Šiaulių priklausomybės ligų centre teikiamų mokamų paslaugų aprašymą galite parsisiųsti čia